รันเวย์ชมรมการบินอุดร มาสเตอร์เทค

ทางเข้าชมรมการบินอุดร มาสเตอร์เทค

ช่วงก่อสร้างรันเวย์สนามบิน

ภาพถ่ายรันเวย์มุมสูง

รันเวย์